FAQ

FAQ eller ofta ställda frågor

1. Vad skall jag göra om jag hittar

...en unge som fallit ur sitt daggömsle?

...en fladdermus som fallit till marken?

...en fladdermus inomhus?

...en skadad fladdermus?

...en död fladdermus?

2. Vad skall jag göra om min katt eller hund kommer med en fladdermus?

3. Fladdermöss i byggnader

Att hysa iväg fladdermöss – hur blir jag av med fladdermöss som håller till på vinden?

4. Fladdermuslöss och förekomsten av dem

5. Sprider fladdermöss sjukdomar?

6. Vad skall jag göra om jag blir biten av en fladdermus?

7. Fladdermusspillning

8. Jag är orolig för mina fladdermöss på grund av planering av markanvändningen i mitt område

9. Hur och var kan jag rapportera mina fladdermusobservationer?

10. Var hittar jag mera information om fladdermöss?

1. Vad skall jag göra om jag hittar

...en unge som fallit ur sitt daggömsle?

Svar: en fladdermusunge som fallit ur sitt daggömsle kan du försiktigt sätta tillbaka vid mynningen av gömslet, på en trädstam eller på en husvägg (om väggen inte är för slät för fladdermusen att få fäste på).

...en fladdermus som fallit till marken?

Svar: En fladdermus som fallit till marken kan man försiktigt lyfta med läderhandskar och med hjälp av en handduk som fladdermusen får grabba tag i, genom att hålla fladdermusen mellan handduken och handen. Fladdermusen kan sättas på närmaste trädstam (på minst en meters höjd) därifrån den själv kan flyga iväg.

...en fladdermus inomhus

Svar: Fladdermössen är duktiga på att ekonavigera och hittar ofta själv ut genom ett öppet fönster. Om en fladdermus tagit sig inomhus är det därför bäst att stänga alla mellandörrar så att fladdermusen inte kan ta sig till andra delar av huset och sedan öppna fönstren så att fladdermusen för egen maskin kan flyga ut. Om fladdermusen har hamnat på golvet kan du föra ut den och sätta den på en trädstam eller husvägg. Se också frågan om en fladdermus som fallit till marken.

...en skadad fladdermus

Svar: Om en fladdermus är allvarligt skadad och det inte finns en rimlig chans att den ens efter rehabilitering kan klara sig i naturen skall fladdermusen avlivas. Om det däremot bedöms att fladdermusen kan återbördas till naturen efter rehabilitering bör den föras till en anstalt som tar hand om sjuka vilda djur, t.ex. Högholmens sjukhus för vilda djur. Fladdermusen kan transporteras i en kartongask. Då man handskas med fladdermöss bör man komma ihåg att alltid använda skyddshandskar. Ytterligare information: Högholmen, Etseri, Ranua och Nordic Wildlife Care.

...en död fladdermus?

Svar: En död fladdermus som är i gott skick kan man själv leverera till Naturhistoriska museet i Helsingfors under museets öppethållningstider eller sända provet kostnadsfritt per post eller via Matkahuolto. POSTI: Kundåterlämning, kontrakt 127167, faktureringsnummer 606422, Naturhistoriska museet, PB 17 (Norra Järnvägsgatan 13), 00014 Helsingfors universitet; MATKAHUOLTO: Naturhistoriska museet, PB 17 (Pohjoinen Rautatiekatu 13), kundnummer 09401462, 00014 Helsingfors universitet. Information om hur prover skall packas och sändas till museet: www.luomus.fi/sv/medverka. Om provet redan är ruttet och förstört kan det föras till t.ex. närmaste skog. Ett dött djur skall dock aldrig vidröras utan skyddshandskar. Om fladdermusen råkar vara ringmärkt skall ringen och fyndplatsuppgifterna sändas till Naturhistoriska museets ringmärkningsbyrå (kostnadsfritt): Kundåterlämning, kontrakt 127167, faktureringsnummer 606422, Naturhistoriska museet, PB 17, 00014 Helsingfors universitet. En färsk död fladdermus kan även sändas för undersökningar till Livsmedelssäkerhetsverket Evira Uleåborgs kontor. På djur som sänts till Evira görs patologisk-anatomiska undersökningar och rabiesundersökning. Djurets dödsorsak klarnar dock inte alltid. Ytterligare information och förpacknings- och sändningsanvisningar: www.evira.fi.

2. Vad skall jag göra om min katt eller hund kommer med en fladdermus?

Svar: Om en katt, hund eller frett (tamiller) kommer hem med en död fladdermus är det liten risk men inte omöjligt att tamdjuret fått rabiessmitta.

3. Fladdermöss i byggnader

Att hysa iväg fladdermöss – hur blir jag av med fladdermöss som håller till på vinden?

Svar: Ett heltäckande infopaket om ämnet fladdermöss i byggnader finns att läsa här (på finska): Lepakot rakennuksissa.

En del av fladdermusarterna söker sig om sommaren till träbyggnaders vindar och till andra skyddade platser. Detta gör de eftersom speciellt honornas förökningskolonier behöver skyddade varma miljöer. Oftast åstadkommer fladdermössen ingen skada, så att köra iväg dem är onödigt. Det bör dock kommas ihåg att fladdermössen är fridlysta så det behövs lov av NTM-centralen för att köra iväg dem. Lov har beviljats i situationer där det förekommit tydliga skador.

På gården kan man hänga upp fladdermusholkar för att försöka locka bort fladdermössen från byggnaderna för att istället bosätta sig i holkarna. Fladdermössen tar nödvändigtvis inte i bruk holkarna genast utan man kan få vänta på det en eller två somrar. Tålmodigheten belönas dock ofta. Öppningar som fladdermössen tar sig in och ut genom bör inte blockeras under sommaren för att fladdermössen inte skall bli instängda.

Så vitt man vet övervintrar fladdermöss i regel inte i byggnader utan de tar sig på hösten till platser där övervintringsförhållandena är mera gynnsamma. Övervintringsplatser kan t.ex. vara källare och grottor.

4. Fladdermuslöss och förekomsten av dem

Fladdermuslössen (som alltså är skinnbaggar och inte löss i egentlig bemärkelse) utgörs i Finland huvudsakligen av den vanliga arten vägglus (Cimex lectularius). Vägglusen är, liksom fladdermössen, nattaktiva och deras närvaro kan man känna igen på små röda bett på armar och ben. På grund av vårt resande har vägglössen blivit allt vanligare i Finland och här fungerar människan ofta som deras spridare. Vägglössen lever i fladdermössens daggömslen, så enstaka fladdermöss har sannolikt ingen betydelse som spridare av vägglöss. Om man upptäcker problem med vägglöss lönar det sig att omedelbart ta kontakt med skadedjursbekämpare. Om vägglusproblemet är en följd av fladdermusförekomst bör skadedjursbekämparen ha för ändamålet behövliga lov ifall bekämpningen kan ha en negativ inverkan på fladdermössen. Det lönar sig att utföra bekämpningen om senhösten eller vintern när fladdermössen sannolikt inte finns i byggnaderna.

5. Sprider fladdermöss sjukdomar?

Svar: Rabies är veterligen den enda för människan farliga smitta som har hittats hos finländska fladdermöss. Enligt Evira är risken att få rabiessmitta mycket liten www.evira.fi. Hur som helst skall man, liksom vid kontakt med vilket annat vilt djur som helst, dess bo, sekret eller spillning, tvätta händerna noggrant med tvål efteråt. Levande djur skall behandlas med handskar och inte heller ett dött djur skall man vidröra utan skyddshandskar. Se också frågorna 2 och 3.

6. Vad skall jag göra om jag blir biten av en fladdermus?

Svar: Fladdermössen är fridlysta, och därför skall man inte röra dem utan lov. När man hanterar fladdermöss skall man använda handskar. Även om riskerna är små så skall man, om man trots allt blir biten, omedelbart kontakta läkare eftersom fladdermöss i Finland kan ha rabies, även om det är mycket sällsynt.

7. Fladdermusspillning

Svar: Fladdermössens spillning är oftast torra avlånga mörka korn som skiljer sig från musspillning utifrån konsistensen. Till skillnad från gnagarspillning är fladdermusspillningen porös och faller i små bitar mellan fingrarna. I fladdermusspillning har man hittat bakterier, virus och encelliga parasiter, men inte sådana som man känner till att skulle åsamka fara för människan. Torr spillning är lätt att sopa bort och kan strös som gödsel i blomrabatten. Då man städar undan spillning lönar det sig som en försiktighetsåtgärd att använda handskar. Mm spillningen är torr och dammande bör man ytterligare använda andningsskydd. Om spillningen åstadkommit fläckar kan det avlägsnas med rengöringsmedel.

8. Jag är orolig för mina fladdermöss på grund av planering av markanvändningen i mitt område

Svar: Planers och andra projekts miljökonsekvenser skall utredas och bedömas, och i samband med detta låter man ofta utföra naturutredningar. Om en fladdermusutredning har gjorts bör det i den ingå en bedömning av planens konsekvenser för fladdermössen samt rekommendationer kring hur fladdermössen skall tas i beaktande. Från myndigheten som ansvarar för stadsplanering och planläggning kan man få reda på situationen kring naturutredningarna. Om ingen utredning har gjorts kan SLTY undersöka fallet och ge ett utlåtande eller ge instruktioner för att korrigera eventuella brister. Om en utredning har gjorts men rekommendationer i den inte har följts kan man kontakta en lokal naturskyddsförening. Som en nationell aktör kan SLTY inte alltid ge utlåtande om projekt, men lokalföreningar kan. Om utredningarna är bristfälliga, med andra ord i strid med SLTY:s rekommendationer (utan godtagbara motiveringar), kan SLTY undersöka fallet och i mån av möjlighet ge ett utlåtande.

9. Hur och var kan jag rapportera mina fladdermusobservationer?

Svar: Fladdermusobservationer kan du rapportera på Finlands Artdatacenter: www.arterna.fi.

10. Var hittar jag mera information om fladdermöss?

Svar: Chiropterologiska föreningen i Finland sprider information om fladdermöss, främjar skyddet av fladdermöss och uppmuntrar till fladdermushobby genom diverse tillställningar, utflykter och sammankomster. Ifall du är intresserad av fladdermöss som hobby, av fladdermusskydd eller -forskning är du välkommen med i verksamheten. Här är en länk till hemsida: www.lepakko.fi.