Hobby

Att börja observera fladdermöss kan ge ditt naturintresse en ny dimension och ny glöd. Att komma igång kräver ingen stor insats – håll dig vaken genom solnedgången och välj en lämplig plats, t.ex. en sjöstrand. Spaning med blotta ögat ger dig en uppfattning om fladdermössens flygsätt.

Observering med detektor

För att mera utförligt kunna bekanta sig med fladdermössens liv och leverne kan man lyssna på ljudet av deras ekolodning med hjälp av en ultraljudsdetektor som omvandlar ultraljuden till ljud som är hörbart för människoörat. Man kan lära sig använda detektorn t.ex. under föreningens kurser.

SLTY har två detektorer som medlemmar kan låna. Utlåningstiden är en vecka om det finns andra låntagare i kö. På det här sättet får möjligast många en chans att pröva på att lyssna efter fladdermöss. Det kostar inget att låna en detektor, men en pant på 20 euro uppbärs, men den får man tillbaka då detektorn returneras. En detektor finns i Helsingfors på Naturhistoriska centralmuseet (kontaktperson Eeva-Maria Kyheröinen) och den andra vid Åbo Universitet (kontaktperson Ville Vasko).

Här kan du ladda ner en lista som sammanställts av Eeva-Maria Kyheröinen över hur Finlands fladdermöss låter via en detektor (på finska): Suomen lepakoiden äänet.

Bokför och rapportera dina observationer

Det lönar sig att alltid notera fladdermusobservationer, och de kan rapporteras på Finlands Artdatacenter www.arterna.fi. Rapportering av fladdermusobservationer bidrar med viktig information om våra arters utbredning och talrikhet.

Blir man riktigt intresserad kan man börja utföra ett mera systematiskt observationsarbete, t.ex. möjligast heltäckande på sin hemort. En trevlig utmaning man kan ta sig an är att försöka hitta vattenfladdermöss vid vattendragen i närområdet.

Fladdermusuppföljning

Med fladdermusuppföljning menar vi att du söker upp en lämplig rutt i terrängen, längs vilken du kan gå flera gånger under fladdermössens aktiva period. Utförligare instruktioner hittar du i detta infopaket (på finska): Lepakkoseurannat_ohjeet_2012.pdf.

Observationerna antecknas på en för ändamålet utarbetad blankett: Lepakkoseurantalomake_2012.xlsx.

Sök daggömslen

Fladdermössens daggömslen kan du söka på byggnaders vindar, i uthus, i hålträd, under broar och på många andra platser. Att handskas med fladdermöss kräver lov, men om du hittar fladdermöss kan du ta ett foto för artbestämning. Tyvärr går arten inte alltid att med säkerhet fastställa utgående från ett foto. Information om fladdermöss i byggnader hittar du här (på finska): Lepakot rakennuksissa.

Holkar i träd?

Fladdermöss lider av bostadsbrist precis som hålhäckande fåglar. Nya daggömslen kan du erbjuda fladdermössen genom att sätta upp fladdermusholkar. Du kan snickra dem själv eller köpa beständiga fladdermusholkar av träbetong. Det lönar sig att sätta holken på en varm och öppen plats. Ytterligare information om holkar finna på Naturhistoriska centralmuseet och på linnunpontto.com.

Kan man hitta fladdermöss på vintern?

Vi vet fortfarande väldigt lite om övervintrande fladdermöss, så observationer om övervintringsplatser är mycket intressanta. På vintern kan man undersöka närområdets källare och grottor, och det lönar sig att granska kända vintertillhåll årligen så att längre tidsserier med material fås. Observationerna kan rapporteras i ovannämnda databaser. Fladdermöss i dvala får man inte störa, och räkningarna och artbestämningen skall utföras på möjligast kort tid och djurens skall inte belysas långa stunder.

Iståndsättning av övervintringsplatser

Känner du till en källare eller ett annat ställe där fladdermöss övervintrar? För att förhindra störning och för att göra förhållandena stabilare kan man t.ex. åtgärda en källares murkna dörr och förse den med lås till vintern. Fladdermössen får naturligtvis inte låsas in utan de måste kunna ta sig ut genom en annan öppning eller genom en glugg i dörren.